สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่สอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็น กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาภาษาไทย เนื้อหาที่สอนกวดวิชา เช่น สมการ ตัวประกอบ มุม เศษส่วน ทศนิยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริมาตร ร้อยละ กราฟ เส้นขนาน เลขยกกำลัง จำนวนจริง ตรีโกณ ความน่าจะเป็น สถิติ กลศาสตร์ ไฟฟ้า เสียง แสง ความร้อน เซต ลำดับอนันต์ ลำดับอนุกรม งาน พลังงาน ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแส อะตอม นิวเคลียร์ คอร์สตะลุยโจทย์ พื้นฐานวิศวกรรม เป็นต้น สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นได้ของสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิตคือจำนวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่เรียนจากสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต สูงถึง 92%

ผลงานที่พิสูจน์แล้ว นักเรียนบ้านบัณฑิตที่เรียนในระบบ DVD Learning @ Home สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2548 ได้ 104 คน จาก 113 คน คิดเป็น 92%

1 ไพลิน  ตันศิริ ชลประทานวิทยา เทคนิคสัตวแพทย์ ม.เกษตร
2 สุทธิสาร์  อุไรกุล ชลประทานวิทยา วิทย์ จุฬา
3 ปิยาภรณ์  ละอองจันทร์ ชลประทานวิทยา วิทย์ ม.ศิลปากร
4 ณิชามน  ชัยพิพัฒน์ ชลประทานวิทยา วิศวะ มหิดล
5 จักรพงษ์  สมศรี ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิศวะ ม.เกษตร
6 ชลลดา  ชำนาญพิบูล เซนต์ฟรัง บัญชี ม.เกษตร
7 ณัฐวุฒิ  พุ่มดอกไม้ ดอนบอสโก วิศวะ มก.
8 อริสรา  พรหมวรานนท์ เตรียมอุดม พัฒนาการ อุตสาหกรรม ม.เกษตร
9 ธิดารัตน์  ศรีเจริญการ เตรียมอุดม พัฒนาการ บริหาร ม.กรุงเทพ
10 พนารัตน์  อักษร เตรียมอุดม พัฒนาการ วิทย์ คณิตศาสตร์ มศว.
11 ภวนัน  บุญเกศ เตรียมอุดม พัฒนาการ การจัดการ  สิรินธร
12 ธัญวดี  เพชราบรรพ์ เตรียมอุดม พัฒนาการ บริหาร ม.เกษตร
13 ญาดา  พรหมน้อย เตรียมอุดม พัฒนาการ บริหาร ม.เกษตร (ศรีราชา)
14 ณัฐภรณ์  คุ้มทรัพย์ เตรียมอุดม พัฒนาการ บริหารการตลาด ม.เกษตร
15 นิธิพร  ลิ่มประเสริฐ เตรียมอุดม พัฒนาการ วารสาร ม.ธรรมศาสตร์
16 วัลยา  มากคล้าย เตรียมอุดม พัฒนาการ สถาปัตย์ ลาดกระบัง
17 โสภณ  ใบโสภณ เตรียมอุดมศึกษา แพทย์  สงขลา
18 ทรงธรรม  เลิศประสิทธิ์โชค เตรียมอุดมศึกษา วิศวะ มก.(กำแพงแสน)
19 กิตติพงษ์  ต่อสกุลรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา วิศวะ มหิดล
20 สุกันยา  สิงห์รัตนกุล เตรียมอุดมศึกษา ศิลปกรรม จุฬาฯ
21 จักรพนธ์  สีหพยัคฆ์ เตรียมอุดมศึกษา วิศวฯ ม.เกษตร
22 ทรรศภรณ์  โชควณิชย์พงษ์ เตรียมอุดมศึกษา บัญชี Inter ม.ธรรมศาสตร์
23 พิชญ์  โชควาณิชย์พงษ์ เซนต์คาเบรียล เภสัช จุฬาฯ
24 ปวิชนนท์  มโนธัม เทพศิรินทร์ สถาปัตย์ ลาดกระบัง
25 อรกฎ  นาคเกษม ธรรมศาสตร์คลองหลวง สัตวศาสตร์ ม.ศิลปากร
26 สินีนาถ  ประสิทธิ์ศิลป์ บดินทร์ 2 การท่องเที่ยว จันทรเกษม
27 ชาญชัย  อัศดาสุข บดินทร์ 2 บริหารการเงิน ม.เกษตร
28 ธนบดี  โพธิ์สุวรรณ บดินทร์ 2 สังคมเศรษฐศาสตร์ มศว.
29 พรกมล  ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ บดินทร์เดชา วิศวะ มหิดล
30 โอปอ  พุธศรีรัตน์ เบญจมราชานุสรณ์ วิศวะ คอมฯ สงขลา
31 ฐิตตินันท์  พลเสน เบญจมราชาลัย ประมง ม.เกษตร
32 ลักษมี  พิสุทธิกุลกิจ ปากเกร็ด วิศวะ มก. (ภาคพิเศษ)
33 ฑิภรัตน์  มีมงคลกุลดิลก โพธิสาร บริหาร ม.เชียงใหม่
34 พิทยาพล  ลาภเจริญรักษ์ โพธิสาร วิศวะ ม.เกษตร
35 ภาคิน  นิ่มประยูร มหิดลฯ วิทย์ มหิดล
36 พีระ  คามบุตร ยอแซฟ วิศวะการบิน ม.เกษตร
37 ศิวกร  พณิชไพโรจน์ ยอแซฟ เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
38 สุวาณี  บุรุนานนท์ โยธินบูรณะ พยาบาล มหิดล
39 ปริณัย  เพชรพลอยงาม รัตนาธิเบศร์ คณะวิศวะการบิน สจพ.
40 เอกยุทธิ์  ศิริโสภณพันธ์ุ ราชวินิต  มัธยม วิศวะ มหิดล
41 ปิยะพงศ์  หวังธำรงค์วิทย์ ราชวินิตมัธยม วิทย์ มหิดล
42 อรทิพย์  เที่ยงยุติธรรม วัดเขมาภิรตาราม บัญชี Inter ม.ธรรมศาสตร์
43 สถาพร  อันจู วัดบวรนิเวศ เกษตร  ม.เกษตร
44 พันทิพา  ผันหาบุญ วัดรางบัว จิตวิทยา จุฬาฯ
45 ระพีพันธ์  วิญญูปกรณ์ วัดราชบพิธ ทันตะ มหิดล
46 นวพล  ลัคนากุล วัดราชบพิธ วิทยาศาสตร์ มหิดล
47 อัคนี  เสืองาม วัดราชบพิธ เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
48 ปิยรัฐ  ว่องไวเวโรจน์ วัดราชบพิธ สัตวแพทย์  จุฬาฯ
49 สุธิ  อ้นไชย วัดราชบพิธ วิศวะ  ลาดกระบัง
50 จาภิกรณ์  ชัยวารีทิพย์ วัดราชบพิธ วิศวะ จุฬาฯ
51 สาโรช  ทองทิพย์สกุล วัดสุทธิวราราม บริหารการตลาด ม.เกษตร
52 ชานน  สกาววัฒนานนท์ วัดสุทธิวราราม วิศวะ บางมด
53 สุกฤตา  อัจฉริยวุฒิ วิสุทธิ์กษัตริย์ วิศวะ ราชมงคล
54 วิจิตรา  อัศวนิเวศน์ ศรีอยุธยา ABAC
55 ศิริลักษณ์  ศรีสุข ศรีอยุธยา วิทย์ อุตฯ ลาดกระบัง
56 วิชุดา  ลีลาล้ำเลิศ ศึกษานารี บัญชี ราชมงคล
57 สุชาดา  ยังรักษ์ ศึกษานารี ราชมงคล
58 ธิติมา  นุชพิทักษ์ ศึกษานารี วิทย์ คอมฯ ธรรมศาสตร์
59 รติวรรณ  ชาติเมธีกุล ศึกษานารี วิศวะ เคมี บางมด
61 ชิษณุพงศ์  สุธัมมะ สจพ. วิศวะโยธา บางมด
62 อัญชนา  นิมิตรมงคลชัย สตรีมหาพฤฒาราม อักษร  ศิลปากร
63 ฟ้าสว่าง  จันทร์ศรีวงศ์ สตรีวัดระฆัง ศาสนศาสตร์ มหิดล
64 นิภาพร  ธรรมพัฒน์พงศ์ สตรีวัดระฆัง ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
65 ณัฐธิภา  วารีศรศักดิ์ สตรีวัดระฆัง สถาปัตย์ บางมด
66 ชมเพลิน  วีรเศรณี สตรีวิทยา Food science จุฬาฯ
67 ปิยะนาค  เชื้อนาค สตรีวิทยา พยาบาล ม.เชียงใหม่
68 พาณิภัค  เต็มบุญนาค สตรีวิทยา แพทย์ ม.ธรรมศาสตร์
69 กฤติยา  กิตติวงศ์ภักดี สตรีวิทยา บริหาร ม.กรุงเทพ
70 ณภัทร  เวทยพงษ์ สตรีวิทยา 2 วิทย์คอมฯ พระนครเหนือ
71 พีรพงษ์  รังรักษ์ สตรีวิทยา 2 วิศวะ ศิลปากร
72 จักรทัต  เทียนจวง สตรีวิทยา 3 การจัดการ ม.สงขลา
73 อัมรินทร์  สินธ์ธารทอง สตรีวิทยา 3 นิติศาสตร์ ม.สงขลา
74 ณัฐวุฒิ  ถินรัตน์ สตรีวิทยา 3 ม.กรุงเทพฯ
75 ภาณี  ลิ้นประเสริฐ สตรีวิทยา 3 วิศวะ มหิดล
76 จักรฑัต  เทียนจวง สตรีวิทยา 3 สงขลา
77 ยศวิมล  สกุลกิตติยุต สตรีศรีสุริโยทัย วิทยา ชีวภาพ จุฬา
78 ธีรกฤต  โกมลโชติกุล สวนกุหลาบ บัญชี จุฬาฯ
79 สุรสีห์  ศรีหาสาร สวนกุหลาบ แพทย์ วชิระ
80 วรุตม์  สิระสุทธิรัตน์ สวนกุหลาบ วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
81 สิริพงศ์  แก้วนพ สวนกุหลาบ วิศวะ จุฬาฯ
82 ธีรธรรม  กุลอารยะสิน สวนกุหลาบ วิศวะ จุฬาฯ
83 สุปรีย์  จิรัฐิติกาลโชติ สวนกุหลาบ วิศวะ จุฬาฯ
84 พีรพัฒน์  ศรีผ่องใส สวนกุหลาบ วิศวะโยธา มก.(กำแพงแสน)
85 ชัชวาลย์  เนตรโพธิ์แก้ว สวนกุหลาบ สัตวแพทย์ จุฬาฯ
86 สุวัฑฒ์  มิคะเสน สวนกุหลาบ นนท์ บัญชี ธรรมศาสตร์
87 อัจฉริยา  จินดาทอง สวนกุหลาบ นนท์ วิทย์ ม.ศิลปากร
88 ปริญญา  รอดมณี สวนกุหลาบ นนท์ วิศวะ ม.เกษตร
89 เรือง  ทุมจารย์ สังขะ วิศวฯ ม.บูรพา
90 เขมฤทัย หลีกภัย สาธิต เกษตร บัญชี จุฬาฯ
91 อัมรินทร์  เมืองแก้ว สาธิต เกษตรฯ วิทย์ มหิดล
92 สุกัลป์  เขมวราภรณ์ สาธิต นครปฐม นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
93 วรากร  ศรีเกตุนิ่ม สาธิต ศิลปากร เทคโนโลยี มหานคร
94 ศิรวิชช์  รัตนพรสมปอง สาธิต ศิลปากร วิทย์ ม.เกษตร
95 กฤตขจร  นราเดช สาธิตสวนสุนันทา บัญชี จุฬาฯ
96 เวธิต  พจน์ทวีเกียรติ สามเสน 2 วิศวะ พระนครเหนือ
97 นวรัตน์  รุ่งเรืองด้วยบุญ สายปัญญา วิทยาการจัดการ มก.
98 กฤษณ์  จิตรัตนโสภณ สารสิทธิ์พิทยาลัย วิศวะ มหิดล
99 สุพรรษา  เพ็งแจ่มศรี สุรศักดิ์มนตรี วิทยาเคมี ธรรมศาสตร์
100 คมกฤต  อภิสุข สุรศักดิ์มนตรี วิศวะ มก.(ศรีราชา)
101 ธัญญรัตน์  ธารชัยฤทธิ์ สุวรรณาราม ม.ธรรมศาสตร์
102 ศิวรักษ์  เจริญผล อัสสัมชัญธนบุรี วิศวะ จุฬาฯ
103 ภาวิดา  สิงหพงษ์   วิศวะการผลิต สจพ.